Schademodel voor regionale wateroverlast

Versie augustus 2022

DISCLAIMER

Deze WaterSchadeSchatter (WSS) is ontwikkeld door de STOWA voor het op een consistente en reproduceerbare wijze berekenen van schade door wateroverlast. De WSS is bedoeld voor een beleidsmatige afweging van maatregelen voor het voorkomen van schade door wateroverlast. De bedragen en functies zijn in nauw overleg met diverse waterschappen en experts geschat voor een gemiddelde Nederlandse situatie met als prijspeil 2010. De WSS is niet geschikt voor het ex ante bepalen van de schade bij een wateroverlastgebeurtenis voor bijvoorbeeld een schaderegeling.
akkoord en verder